NEWS

Article in Newsweek International

An article about Dojin Group was published in Newsweek International on December 9th, 2022.


Newsweek International Dec 9th
DOJIN GROUP

1-44-2, Ryutsu Danchi, Minami-ku, Kumamoto, 862-0967, JAPAN